Samorząd Uczniowski Kadencja 2019 - 2020

Wybierz kadencję

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia
im. Konstantego Ryszarda Domagały
w Mińsku Mazowieckim


§ 1
Organizacja działania Samorządu Uczniowskiego
1. W skład Samorządu Uczniowskiego (SU) wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy przez głosowanie wybierają swych przedstawicieli – Radę Samorządu Uczniowskiego
2. Pracą Samorządu uczniowskiego kieruje Rada SU w składzie:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego
c) sekretarz
d) skarbnik
3. Zebrania Rady SU zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.
4. Zebraniami Rady SU kieruje jego przewodniczący lub zastępca, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.
5. W zebraniach SU uczestniczy z głosem doradczym opiekun SU.
6. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
7. Samorząd Uczniowski posiada prawo do:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
2) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
4) wyrażania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
5) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
6) organizowania w porozumieniu z Dyrektorem własnej działalności kulturalnej i oświatowej, zgodnej z obowiązującym statutem szkoły
7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 2
Tryb podejmowania uchwał przez Samorząd Uczniowski
1. Uchwałę podejmuje się większością głosów
2. Sekretarz sporządza protokół zebrania
3. Uchwały Rady są protokołowane w książce protokołów SU

Skład

Przewodniczący samorządu uczniowskiego

Sekretarz

Skarbnik

Zastępca przewoeniczącego samorządu uczniowskiego

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.08.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Osica
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2020 19:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 196
11 września 2020 19:57 (Joanna Osica) - Aktualizacja informacji.
11 września 2020 19:47 (Joanna Osica) - Aktualizacja danych organu: Samorząd Uczniowski.
03 września 2020 20:27 (Joanna Osica) - Aktualizacja informacji.