Status prawny

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Miasta Mińsk Mazowiecki
i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1125) 
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 września 2014r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół
  i placówek artystycznych  (Dz. U. z 2014r., poz. 1646)
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1763)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014r. poz.686 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1023)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz.U. z 2012r. poz.999 z późn. zm.)
 • Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 stycznia 1983r. w sprawie przekształcenia Filii Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach w Państwową Szkolę Muzyczną I stopnia w Mińsku Mazowieckim
 • Decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki zatwierdzającej nową nazwę szkoły w brzmieniu „Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia”
 • Statutu Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Organem prowadzącym Miejską Szkołę Artystyczną I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.


Budynek Szkoły stanowi własność miasta Mińsk Mazowiecki oddany w trwały zarząd na czas nieokreślony.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2013 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 2738
11 września 2020 19:33 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2020 20:08 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 20:24 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.