Deklaracja dostępności

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.msamm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2013-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.: Zespół ds. kontroli Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Arkadiusz Mizdalski , adres e-mail: arekmizdalski@gmail.com , telefon: 257584452 wew. 204.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej. Istnieje jedno dostępne dla uczniów wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Istnieją jeszcze dwa wejścia. Jedno od strony zachodniej, prowadzące bezpośrednio do sali koncertowej, oraz wejście od strony północnej. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

Dostosowanie korytarzy

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny. Wszystkie korytarze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Można nimi dotrzeć do wszystkich sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, sali koncertowej i toalet.

Dostosowanie wind

Winda jest umieszczona w korytarzu przy wejściu od strony zachodniej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

Dostępność pochylni

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Dostosowanie parkingów

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Strona BIP posiada następujące ułatwienia: podwyższony kontrast możliwość powiększenia wielkości liter na stronie mapa strony focus elementów nawigacyjnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 21:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 40
21 września 2020 23:01 (Joanna Osica) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 22:57 (Joanna Osica) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 22:41 (Joanna Osica) - Aktualizacja deklaracji dostępności.