Rada Rodziców Kadencja 2018 - 2019

Wybierz kadencję

Kompetencje Rady Rodziców

Wyciąg z Regulaminu Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły,

b) aktywne uczestniczenie w życiu szkoły,

c) formułowanie do wszystkich organów działających w szkole, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosków dotyczących wszystkich spraw Szkoły,

d) działanie na rzecz wychowawczo – opiekuńczej funkcji Szkoły współdziałając z innymi organami Szkoły

Do zadań Rady Rodziców należy:

a) aktywizowanie rodziców na rzecz działalności szkoły,

b) wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu,

c) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności statutowej Szkoły,
a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,

d) uchwalenie, w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły,

e) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

f) prawo do wypowiedzenia się w formie wiążącej opinii o podjęciu działalności
w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,

g) prawo do wskazania przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,

h) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, prawo wypowiedzenia się w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.

Skład

Przewodnicząca Rady Rodziców

Skarbnik

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2013 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 7735
01 października 2020 21:00 (Joanna Osica) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Rady Rodziców.
01 października 2020 20:59 (Joanna Osica) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców.
01 października 2020 20:45 (Joanna Osica) - Dodanie stanowiska: Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców.