Rada Pedagogiczna Kadencja 2018 - 2019

Wybierz kadencję

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Wyciąg ze Statutu Szkoły

Rada Pedagogiczna i jej kompetencje

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, Statutu Szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie semestru zimowego w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, na zakończenie semestru letniego, w celu klasyfikacji i promowania uczniów, oraz w miarę bieżących potrzeb.

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej Szkoły, organu prowadzącego Szkołę, albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.

9. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przedstawia jej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, o którym mowa w § 41 ust.6

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2) projekt planu finansowego Szkoły;

3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

Skład

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Dokumenty

Akty prawne

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2013 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 6550
01 października 2020 20:32 (Joanna Osica) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
01 października 2020 20:32 (Joanna Osica) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
01 października 2020 20:31 (Joanna Osica) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel.