Dyrektor Kadencja 2017 - 2018

Wybierz kadencję

Paulina Rzewuska-Korycińska - Dyrektor

Kompetencje Dyrektora Szkoły

Wyciąg ze Statutu Szkoły
Dyrektor Szkoły i jego kompetencje


1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący Szkołę na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie ją na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

5) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

6) decydowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną o skreśleniu uczniów z listy uczniów,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły,

8) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych,

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

10) współpracuje z organami szkoły,

11) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

12) dokonuje skreślenia z listy uczniów na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania corocznych nagród ze specjalnie wydzielonego funduszu,

3) występowania z wnioskami do organu prowadzącego Szkołę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły lub związków zawodowych działających w zakładzie pracy, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4) określania kryteriów przyznawania nagród, wyróżnień i odznaczeń dla wszystkich pracowników szkoły tworząc w tym celu regulamin.

5) wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym Szkoły.

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły, określa organizację Szkoły, opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły, oraz na jego podstawie tygodniowy rozkład zajęć.

7. Przedstawia Radzie Pedagogicznej we właściwym czasie projekt arkusza organizacyjnego Szkoły, przed złożeniem do zaopiniowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący Szkołę.

8. Przedstawia Radzie Pedagogicznej we właściwym czasie projekt planu finansowego Szkoły do zaopiniowania.

Dokumenty

Akty prawne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2018 19:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1499
11 września 2020 19:58 (Joanna Osica) - Aktualizacja informacji.
11 września 2020 19:47 (Joanna Osica) - Aktualizacja informacji.
11 września 2020 19:46 (Joanna Osica) - Dodanie nowej informacji.