Zasady rekrutacji

Informacja w sprawie rekrutacji

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

Informujemy, że badanie przydatności do kształcenia artystycznego na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 11 oraz 16 kwietnia 2019 r. od godz.1600.
Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydaci albo rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego kandydata mogą składać osobiście w sekretariacie szkoły, bądź przesłać podpisany skan, na adres e-mail sekretariat@msamm.pl w terminie od 11 marca do 5 kwietnia 2019 r. Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

1)    zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole,

2)    opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.

Warunki przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostaną wywieszone w gablocie w budynku szkoły w dniu 4 marca 2019 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostanie wywieszony w gablocie w budynku szkoły w dniu 8 kwietnia 2019r.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2015 21:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1433
12 marca 2019 14:15 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2019 14:14 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2019 14:12 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.