Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Informacja w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat;

W czteroletnim cyklu kształcenia ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.


Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydaci albo rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego kandydata mogą składać osobiście w sekretariacie szkoły, bądź przesłać podpisany skan, na adres e-mail sekretariat@msamm.pl w terminie od 23 marca do 13 kwietnia 2020 r. Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.


Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

1)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole.

2) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym ukończył 6 lat.


Warunki przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostaną wywieszone w gablocie w budynku szkoły w dniu 16 marca 2020 r.


Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia artystycznego zostanie wywieszony w gablocie w budynku szkoły w dniu 15 kwietnia 2020 r.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2015 21:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1821
26 marca 2020 20:44 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2020 19:12 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2020 19:47 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.