Udostępnianie informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Miejską Szkołę Artystyczną I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim określają w szczególności następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1330 – w skrócie u.d.i.p.)

oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm).
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie,  Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). 

Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Miejską Szkołę Artystyczną I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).  

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz (*.doc)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz (*.pdf)

 

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH 

 

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2013 20:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1733
08 sierpnia 2018 19:50 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
08 sierpnia 2018 19:47 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2018 18:39 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.