Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

Zasady rekrutacji

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie


O przyjęcie do I klasy w sześcioletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

 

O przyjęcie do do I klasy w czteroletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.


W celu zgłoszenie kandydata do I klasy na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w terminie od 18 kwietnia do 19 maja 2017r. wypełniony "Wniosek o przyjęcie", do pobrania w zakładce "Rekrutacja" lub w sekretariacie szkoły, wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do kształcenia w szkole artystycznej na wybranym przez kandydata instrumencie.


W zgłoszeniu należy uwzględnić wybór instrumentu, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać również drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy wybrany instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować komisja, uwzględniając predyspozycje kandydata.


Przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie badania ich przydatności do procesu kształcenia artystycznego przez komisję rekrutacyjną w terminie ogłoszonym przez dyrektora szkoły. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu podstawowych uzdolnień artystycznych w szczególności predyspozycji muzycznych oraz preferencji ucznia co do kształcenia w innych formach artystycznych tj. plastyka, kameralistyka wokalna. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący w szczególności listę kandydatów, oraz uzyskaną przez nich punktację. Na podstawie punktacji komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do Szkoły.


Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

badanie pamięci muzycznej,

- badanie poczucia tonalnego,

- zaprezentowanie własnej piosenki,

- rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,

- powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków melodycznych,

- śpiewanie dźwięków składowych akordów,

- powtarzanie schematów rytmicznych,

- badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych.  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2015 21:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 755
21 marca 2017 10:22 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
22 kwietnia 2016 12:29 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
22 kwietnia 2016 12:28 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl