Zasady rekrutacji

Informacja w sprawie rekrutacji

 

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.


O przyjęcie do I klasy w sześcioletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.


O przyjęcie do I klasy w czteroletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.


O przyjęcie do I klasy kameralistyki wokalnej mogą ubiegać się kandydacji, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 11 lat.


W celu zgłoszenie kandydata do I klasy na rok szkolny należy pobrać "Wniosek o przyjęcie" dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce "Rekrutacja" lub w sekretariacie szkoły. Wypełniony "Wniosek o przyjęcie" wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole, należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły, lub przesłać podpisany skan na adres e-mail: sekretariat@msamm.pl


We wniosku należy wpisać instrument, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać również drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy wybrany instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować komisja, uwzględniając predyspozycje kandydata.

 

Przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności do procesu kształcenia artystycznego przez komisję rekrutacyjną w terminie ogłoszonym przez dyrektora szkoły. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu  uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący w szczególności listę kandydatów, oraz uzyskaną przez nich punktację. Na podstawie punktacji komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

 

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor, na podstawie ostatecznej oceny badania przydatności kandydata, uwzględniając możliwości szkoły w zapewnieniu kandydatom właściwych warunków kształcenia na poszczególnych instrumentach. Dyrektor może wyznaczyć limity przyjęć na poszczególne instrumenty do poszczególnych klas. W przypadku braku miejsc na instrument zadeklarowany przez kandydata, komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę na innym instrumencie.

 

Termin przeprowadzenia badania przydatności dla kandydatów na rok szkolny określa dyrektor szkoły

 

Badanie przydatności dla kandydatów obejmuje:

- zaprezentowanie dowolnie wybranej piosenki,

- wrażliwość na zmiany melodii,

- rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,

- powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków melodycznych,

- powtarzanie schematów rytmicznych,

- określanie ilości dżwięków granych w wielodźwiękach,

- badanie indywidualnych predyspozycji do gry na instrumencie, oraz zdolności manualnych,

- badanie warunków psychofizycznych (zdolności koncentracji, umiejętności rozumienia treści zadań).

 

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2015 21:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Osica
Ilość wyświetleń: 1159
17 września 2018 19:03 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
17 września 2018 18:55 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.
17 września 2018 18:53 (Joanna Osica) - Zmiana treści zakładki.